PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Díky  HTTPS probíhá veškerá komunikace mezi e-shopem a zákazníkem šifrovaně, což jednak chrání údaje zákazníků a také zvyšuje reputaci našeho obchodu.

Podmínky ochrany osobních údajů

 I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Leszek Roman Szczebak, IČ 01544225 se sídlem Novoměstská 363, 551 02 Jaroměř (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Leszek Roman Szczebak, Agentura „L-PromoServis“,Novoměstská 363,       551 02 Jaroměř

email: l-promoservis@seznam.cz

telefon: 731 990 904

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží (Česká pošta s.p.) a realizaci plateb
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména : hesla, antivirový program apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům nemají přístup jiné osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

*********************************************************************************

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující může souhlasit  se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

Pravidla pro užívání cookies

Problematika cookies
 
Tyto pravidla se týkají uchovávání cookies na webu  https://126801.myshoptet.com  provozovaného Agenturou "L-PromoServis" Leszek Roman Szczebak .

Co jsou soubory cookies ?
 
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím. Cookies obvykle obsahuji název webové stránky, čas koncového zařízení a rozlišení ukládaných  dat.
 
Proč používáme cookies ?

Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.
 
Jaké soubory cookies požíváme?

Používají se v zásadě dva typy cookies - "dočasné" a "trvalé". První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek, či je nezakážete ve webovém prohlížeči. "Trvalé", nebo také fixní soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech cookies, nebo dokud je ručně nesmažete.

V rámci portálu  jsou používány následující druhy cookies, které lze rozdělit podle následujících kritérií:
 
A)    Vzhledem k významu poskytovaných služeb

   

Nutné

 

- jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webových stránek nebo vlastností webové stránky, které uživatel používá,

 

Funkční

jsou důležité pro provoz webových stránek:
- slouží ke zdokonalení funkčnosti webové stránky. Bez nich bude webová stránka nebo služba fungovat správně, ale nebude upravena dle preferencí uživatele  

 

                    
-  slouží k funkčnosti webové stránky, a to bez uložení v cookies. Může ale snižovat úroveň funkčnosti webu, nemělo by však bránit v plném využití.
- slouží pro velmi důležité funkce webové stránky. Jejich zablokování způsobí, že vybrané funkce nebudou pracovat správně.

Obchodní

 

 

-          do této kategorie patří například reklamní soubory cookie.

 B)    Vzhledem k době, po kterou bude cookie umístěna v koncovém zařízení uživatele


 

   

Dočasné cookies  (session cookies)

 

 

Cookies jsou umístěné do zařízení dočasně pomocí prohlížeče (relace) a po zavření prohlížeče jsou odstraněny.

 

 

Trvalé cookies (persistent cookies)

 

Nejsou odstraněny po zavření prohlížeče a zůstávají v zařízení po určitou dobu nebo bez doby platnosti v závislosti na nastavení vlastníka webu.


C)     Vzhledem k původu - správce, který spravuje soubory cookie

 

   

Cookies vlastní (první soubory cookie)

 

Cookies umístěné přímo od majitele webu, který byl navštíven.

 

 

Cookies externí (soubory cookie třetí strany)

 

Cookies umístěné externími subjekty, jejichž smluvní strany jsou povoleny vlastníkem webu.


 
D)    Vzhledem ke sledovanému cíli
 

   

Konfigurace služby

Pomocí funkce a služby, nastavení na stránkách.

 

Bezpečnost a spolehlivost provozu

Možno ověřit pravost a optimalizovat výkon serveru.

 

Ověření pravosti

 

 

 

Informace, pokud je uživatel v režimu offline, tak web zobrazí příslušné informace a funkce.

Stav relace

 

 

 

Vám umožní ukládat informace o tom, jak uživatelé používají web. Mohou se týkat nejčastěji navštěvovaných stránek nebo jakýchkoli chybových hlášení zobrazovaných na některých stránkách. Cookies se používají pro ukládání "Stavu relace", aby pomohly zlepšit služby a zvýšit komfort prohlížení.

Procesy

 

Umožňují bezproblémové fungování samotného webu a jeho funkcí dostupných na stránkách.

Reklama

 

 

Vám umožní zobrazovat reklamy, které jsou mnohem zajímavější pro uživatele, a cennější pro vydavatele a inzerenty. Pro personalizaci reklamy může být také používán k zobrazování reklam mimo naší webové stránky (domény).

 

 

Umístění

 

 

Umožňují přizpůsobit zobrazené informace v závislosti na místě, kde se aktuálně uživatel nachází.

Analýza a výzkum, audit uživatelů

 

Umožňuje majitelům webových stránek lépe pochopit preference svých uživatelů a analýzou zlepšit a rozvíjet produkty a služby. Obvykle vlastník webu (případně společnost, která sbírá data) sbírá anonymní informace a zpracovává údaje o trendech bez identifikace jednotlivých uživatelů a jejich osobních údajů.


E)     Vzhledem k
zásahu do soukromí
 

   

Neškodné

 

 

 

       Zahrnuje cookie: nezbytné pro správné fungování stránek a potřebné pro provozní funkčnost stránek, ale nejde o sledování informací o uživatelích.

 

Šetřené

 

Používají se ke sledování uživatele, ale nezahrnují údaje k identifikaci konkrétních uživatelských dat.

 
Cookies dočasné povahy jsou z vašeho zařízení odstraněny ukončením relace na webových stránkách. Cookies trvalé povahy jsou z vašeho zařízení odstraněny manuálním smazáním ve webovém prohlížeči, anebo uplynutím doby jejich platnosti. Expirované cookies musí být do zařízení odeslány opětovně.
 
Odstranění cookies
 
Obecně platí, že ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefunkční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeč, a přijetí cookies zařízení umožnit.

 

Sbírat nebo sdílet informace můžete, aniž byste o tom věděli, také během surfování po internetu. Tedy sbírají a sdílejí je za vás malé datové soubory, označované jako cookies, nebo internetové tagy. Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit cookies na Cache zařízení.
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, osobní údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části.
Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy rovněž nebudou cookies zasílány. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

 

 

Zpracovatel osobních údajů: Leszek Roman Szczebak

Správce osobních údajů: Leszek Roman Szczebak

Datum aktualizace: 25.5.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.